A művészet a valóság egyfajta visszatükröződése, az emberi kifejezés egyik legrégebbi és legfontosabb formája. A történelem kezdetétől fogva az emberek műalkotásokat hoztak létre, hogy megörökítsék tapasztalataikat, kifejezzék érzelmeiket és gondolataikat. Ha részletesebben érdekel, hogy mi a művészet, az előző bejegyzésben bővebben kifejtem. Ahhoz, hogy jobban tudjunk kapcsolódni a művészetekhez, hogy jobban értékeljük, hogy fejlesszük a műalkotások iránti érzékenységünket, nyitottságunkat és megértsük azt, meg kell ismernünk az alapvető művészeti fogalmakat. Erről fog szólni ez a bejegyzés.

Művész 

A műalkotás alkotója. Ide tartozik mindenki, aki bármilyen művészeti alkotást létrehoz, legyen az festmény, szobor, zene, irodalmi mű, film vagy bármilyen más művészeti forma. Tágabb értelemben művésznek nevezhetünk bárkit, aki a maga területén kiemelkedően alkot. 

Műalkotás

A művészettörténet egyik legfontosabb és legbonyolultabb fogalma. A műalkotás egy esztétikai tárgy, melyet művészi kifejezőeszközök segítségével hoznak létre, és rendelkezik a művészi esztétikum sajátosságaival. Az autonóm (önmagukban értelmezhető) művészethez tartozó alkotásokat tekintjük igazi műalkotásoknak, ezek ugyanis úgymond végérvényesek, létrehozásuk után nem változhatnak (stabilak). Ebbe a kategóriába nem tartoznak a folklór jellegű alkotások, az előadóművészek és a színházművészet sem.

A művészi alkotás sohasem egyszerűen úgy születik, hogy a művész “mondani akar” nekünk valamit, ezért csinál nekünk egy művet, és mi vagy “megértjük” vagy nem. Lehetnek ugyan ilyen szándékai, de mire a mű elkészül, a mondanivaló érzéki – látható – minőségekké alakul át, és szervesen összefonódik a mű egészével. Ez az önmagában zárt, kerek egész világ maga a művészi közlemény, ami számtalan olyan elemet is tartalmaz, amire az alkotó nem is gondolt volna, és olyat is – mivel mindannyian mások vagyunk – , ami személy szerint szól valamennyiünkhöz.

Műelemzés 

A művészeti alkotások megértését, értelmezését és értékelését célzó tevékenység. A műelemzés során a művészettörténészek, művészetkritikusok és művészetkedvelők különböző módszereket alkalmaznak, hogy feltárják a műalkotás mögötti jelentéseket, üzeneteket, összefüggéseket és a róla alkotott egyéni vélemény megfogalmazására ad lehetőséget.

Válaszoljuk meg a következő kérdéseket:

 • Mi az első benyomásunk egy mű elemzése során: Milyen hangulatot, érzéseket kelt? Mi ennek az oka? Mit gondolunk a műről? Mire emlékeztet?
 • Elemezzük a kompozíciót: a művet objektívebb szemszögből is vizsgáljuk meg. Ehhez meg kell ismerkednünk a mű formai elemeivel, a művész által alkalmazott technikákkal, a mű keletkezési kontextusával és a művész szándékával. 
 • Tanulmányozzuk a témát: mit ábrázol, miről szól, mivel foglalkozik a kép?
 • Amit korábban megfigyeltünk a műalkotáson az összhangban áll-e a témával vagy sem, megfelel-e az első benyomásunknak?
Vincent van Gogh – Csillagos éj című festménye több művészeti ághoz vagy műfajhoz is besorolható
Művészettörténet

A művészettörténész műalkotások adatait és forrásait gyűjti, tanulmányozza azt, hogy megértse jelentésüket, kontextusukat és történelmi jelentőségüket. Megállapítja ki, mikor és hol készítette az adott művet. A művészettörténet a társadalomtudományok egyik ága, amely az építészet, a képző- és iparművészet fejlődésével foglalkozik.

Művészetelmélet

A művészek írásos megnyilatkozásával, gyakorlati munkából leszűrt tapasztalataival, megfigyelésekkel, a művészi alkotások filozófiai és tudományos vizsgálatával és művészetre vonatkozó nézeteivel foglalkozik. A művészetelmélet célja, hogy elméleti keretet adjon a művészet megértéséhez és értékeléséhez.

Művészettudomány

Célja a művészet lényegének,  funkcióinak,  hatásmechanizmusainak  és  társadalmi  szerepének  tudományos  vizsgálata.

Esztétika

A művészetfilozófia azon ága, amely a szépség fogalmával foglalkozik. Vizsgálja a tartalom és forma viszonyát, a természet és művészet, valamint a művészet és a társadalom kapcsolatát és az alábbi ábrázolási módszereket:

 • Allegorikus: amelyben a látható dolgok (például figurák, tárgyak) egy elvont fogalmat, ötletet vagy történetet képviselnek.
 • Szimbolikus:  a szimbólumoknak lehet egyetemes jelentése, amelyet a legtöbb ember megért, de lehetnek kultúraspecifikus szimbólumok is, amelyeknek csak egy adott kultúrában van jelentésük. – –
 • Realista: a realizmus az a törekvés, hogy a művészet a valóságot hűen tükrözze.
Műkritika

A művészeti alkotások elemzésével, értékelésével és értelmezésével foglalkozó írásos vagy szóbeli megnyilatkozás, tudományos értekezés. A műkritika a szélesebb közönség számára segít megérteni és értékelni a különböző művészeti formákat, legyen szó képzőművészetről, irodalomról, zenéről, színházról, filmről vagy egyéb művészeti ágról. 

Heronimus Bosch – Gyönyörök kertje
Egy összetett és sokrétű műalkotás, amely nem csupán festmény, hanem irodalmi, mitológiai, szimbolikus, morális és filozófiai elemeket is ötvöz.
Művészetszemiotika

Jelelmélet, ami magába foglalja egyes tudományos irányzatok, mint a

 • szemantika (jelentéstan), 
 • strukturalizmus (alapvető gondolata az, hogy a  jelenségeket nem önmagukban kell vizsgálni, hanem az őket  alkotó elemek  viszonyrendszerében),
 • lingvisztika (nyelvtudomány), 
 • kommunikációelmélet (az adó, az üzenet és a vevő (befogadó) háromszög összefüggésében vizsgálja a művészet jelenségeit), 
 • szövegelmélet (a nyelvészet azon ága, amely a mondatok feletti nyelvi egységek, vagyis a szövegek szerkezetével, működésével és teremtett jelentésével foglalkozik),
 • tartalomelemzés (írott szövegek rejtett tartalmainak federítésére irányul), 
 • vizuális antropológia (az emberi kultúra vizuális szokásainak rendszerével foglalkozik) törekvéseit. 

Ezek abban közösek, hogy a műalkotást, a művész és a közönség közti közleményként fogják fel, mely mindkét fél által érthető jel- vagy nyelvrendszert feltételez.  

Művészetpszichológia

Az  észlelést, megismerést, a művészet, műalkotás jellegzetes stílusjegyeit tanulmányozza. Azzal  foglalkozik, hogyan kapcsolódik egymáshoz a művészet és a lélek. Milyen szerepet játszik a vizuális észlelés, az intuíció, az emlékezés vagy a személyiség egésze az alkotás folyamatában, vagy mennyire tér el egy festmény befogadása egy nem művészi képétől.

Pszichoanalízis módszere

Pszichoanalitikus művészetkritika a műalkotásokat a művész tudattalan és tudatos lelki folyamatainak lenyomataiként vizsgálja. A műalkotás elemzése során a pszichoanalitikus kritikus olyan elemeket keres, mint a szimbolika, a metafora, a fantázia és a konfliktus, amelyek a művész tudattalan vágyait, gondolatait és érzelmeit tükrözik.

Művészetszociológia

A művészet jelenségei, változásai és a társadalom közötti kapcsolatot vizsgálja.

Művészeti stílus

A művészeti alkotások formai és tartalmi jellemzőinek összessége, amelyek egy adott korszakra, művészeti irányzatra, művészcsoportra vagy egyéni művészre jellemzőek. 

Felhasznált irodalom és idézet: Beke László: Műalkotások elemzése
Fotó/forrás: itt

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük